Diploma (in Polish)

dr hab. inż. Łukasz Rauch

Opracowanie modułu funkcjonalnego systemu ManuOpti do komunikacji z oprogramowaniem Forge
Cel: opracowanie oprogramowania w technologii C#
Poziom trudności: łatwy.
Opracowanie modułu funkcjonalnego systemu ManuOpti do komunikacji z oprogramowaniem AM3
Cel: opracowanie oprogramowania w technologii C# i C++
Poziom trudności: łatwy.
Opracowanie statystycznego opisu mikrostruktur materiałów wielofazowych
Cel: implementacja oprogramowania w C++ lub C# przeznaczonego do generowania miar statystycznych na podstawie wyników analizy obrazów. Trochę prostej matematyki ze wzorami statystycznymi, trochę analizy obrazów, trochę aplikacji okienkowej.
Poziom trudności: średni.
Generowanie siatek elementów skończonych w bryłach 3D dla podejścia SSRVE
Cel: opracowanie metody generowania poprawnych siatek elementów skończonych na bryłach 3D opisanych przez powierzchnie sklejane, punkty lub voksele – stąd temat w podejściu SSRVE (statycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętościowych). Wiedza z tworzenia siatek MES, C++ lub C#, trochę matematyki.
Poziom trudności: średni.
Opracowanie kompleksowego oprogramowania do kontrolowania lotu quadcoptera UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: Integracja istniejącego oprogramowania do quadcoptera, implementacja modułów integrujących, interfejsów komunikacyjnych, wykonanie testów funkcjonalności, dokończenie budowy latającego urządzenia.
Poziom trudności: średni.
Opracowanie kompleksowego oprogramowania do obsługi segwaya UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: integracja istniejącego oprogramowania do segwaya, implementacja modułów integrujących, interfejsów komunikacyjnych, wykonanie testów funkcjonalności, dokończenie budowy urządzenia
Poziom trudności: średni.
Dynamic Load Balancing for computing and green computing UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: implementacja procedur dynamicznego równoważenia obciążenia, wykonanie porównania otrzymanych wyników, opracowanie nowego rozwiązania, wykonanie testów. Wiedza z OpenCL, C++, ew. CUDA.
Poziom trudności: trudny.
Implementacja oprogramowania do zdalnej kontroli robota przez Internet UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: opracowanie ramienia prostego robota, wydawanie komend obsługi przez Internet z wykorzystaniem różnych narzędzi np.: LEAP motion cotroller, kontrola streamingu obrazu przez Internet, możliwość realizacji badań z wykorzystaniem dość unikatowego a ciekawego urządzenia Hololens. Wiedza: programowanie w różnych technologiach.
Poziom trudności: trudny.

dr inż. Krzysztof Regulski

Zastosowanie ontologii QUDT w modelowaniu problemów dziedzinowych z zakresu metalurgii.
Słowa kluczowe: ontologia, metalurgia, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web
Agile DataIntegration w zastosowaniu do budowy baz wiedzy z zakresu inżynierii metali.
Słowa kluczowe: ETL, data, bazy danych, eksploracja danych, technologie semantyczne
Transformacja i analiza systemowa reguł decyzyjnych formalizowanych w różnych reprezentacjach.
Słowa kluczowe: baza wiedzy, sztuczna inteligencja, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, logika
Opracowanie systemowe oceny reguł wiedzy inżynierskiej w produkcji odlewniczej.
Słowa kluczowe: baza wiedzy, sztuczna inteligencja, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, logika
Ontologie w zarządzaniu wiedzą na przykładzie rekomendacji w systemie e-learningowym.
Słowa kluczowe: data mining, text mining, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, e-learning
Wybrane techniki eksploracji danych wspomagane modelem ontologicznym.
Słowa kluczowe: data mining, sztuczna inteligencja, technologie semantyczne, machine learning, formalizacja wiedzy

dr inż. Gabriel Rojek

Projekt i implementacja robota internetowego (Web crawler’a)
Słowa kluczowe: WWW, Web crawler
Mobilna aplikacja dokumentująca przebieg pieszych wycieczek turystycznych
Słowa kluczowe: Android, GPS
Model rozprzestrzeniania się zagrożeń na potrzeby symulacji ewakuacji
Słowa kluczowe: techniki agentowe
Harmonogramowanie zleceń kurierskich
Słowa kluczowe: harmonogramowanie, Android, wyznaczanie trasy
Archiwizowanie postów w sieciach społecznych, archiwizowanie blogów internetowych
Słowa kluczowe: WWW, Web crawler
Agentowa platforma badania problemów transportowych
Słowa kluczowe: techniki agentowe, problemy transportowe, symulacja skrzyżowania
Agent kosztorysujący zamówienia
Słowa kluczowe: techniki agentowe, obliczanie kosztów zamówienia

dr inż. Andrzej Opaliński

Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB
Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe

dr inż. Barbara Mrzygłód

Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Aplikacja wspomagająca zarządzanie tematyką projektów
Słowa kluczowe: repozytoria
System obsługi redakcji studenckiego czasopisma internetowego
Słowa kluczowe: system zarządzania dokumentami
Repozytorium dokumentów dla redakcji czasopisma naukowego
Słowa kluczowe: repozytoria

dr inż. Zbigniew Mitura

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej
Słowa kluczowe: PHP, Ruby on rails, MySQL, PostreSQL

prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin

Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji rur ze stopow Mg metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie
Opracowanie oprogramowania do sterowania procesem produkcji cienkich drutów za pomocą metody Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odksztalcenie

dr hab. inż. Łukasz Madej

Implementacja algorytmu do optymalizacji kształtu obiektów dwuwymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie, optymalizacja
Opracowanie i implementacja algorytmu do tworzenia cyfrowej reprezentacji mikrostruktur stopów tytanu
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie i implementacja algorytmu do tworzenia cyfrowej reprezentacji mikrostruktur stali bainitycznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu do generowania cyfrowej reprezentacji struktur materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do ekstrakcji cech z obrazu w przestrzeni barw RGB
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmu do rekonstrukcji 3D na bazie danych z tomografii komputerowej
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania pakietu dynamiki molekularnej LAMMPS w modelowaniu elementów mikrostruktur materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Implementacja programu do fizjoterapii z wykorzystaniem kontrolera kinect
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena możliwości wykorzystania technologii LEAP w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowanie algorytmów klasteryzacji danych wielowymiarowych
Słowa kluczowe: programowanie
Zrównoleglenie algorytmu rekrystalizacji statycznej opartej na metodzie CA
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmu rozrostu ziaren metodą Monte Carlo z uwzględnieniem orientacji krystalograficznej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie
Wykorzystanie w praktyce dostępnych algorytmów do analizy obrazu Digital Image Corelation
Słowa kluczowe: programowanie

dr inż. Konrad Perzyński

Wpływ obliczeń równoległych na obliczenia przy różnej gęstości siatki elementów skończonych w złożonych procesach numerycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Ocena możliwości wykorzystania komercyjnego programu metody elementów skończonych w modelowaniu procesów druku 3D
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się amortyzatora samochodowego z płynem magnetoreologicznym
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie zachowania się procesu nagniatania ultradźwiękowego (ciągnienie z nagniataniem, żeby zwiększyć ilość odkształceń),
Słowa kluczowe: modelowanie
Modelowanie pękania w materiałach na bazie żywicy epoksydowej
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów ciągnienia drutów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie
Wieloskalowe modelowanie procesów kucia materiałów ze stopów metali o zastosowaniach biomedycznych
Słowa kluczowe: modelowanie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś

Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych)
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych)
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, C++ AMP, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.

dr inż. Piotr Macioł

Wpływ normalizacji relacyjnych baz danych na wydajność
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych
Porównanie wydajności relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
Słowa kluczowe: Relacyjne bazy danych, noSQL, nierelacyjne bazy danych
Implementacja mechanizmu zarządzania opcjami programu dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Refaktoring mechanizmu logowania dla Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, programowanie obiektowe
Obiektowa implementacja interfejsu pomiędzy programem ADINA a Platformą Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Fortran, biblioteki DLL

dr inż. Monika Pernach

Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania przemiany martenzytycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, dynamika molekularna, matlab
Symulacja przemiany ferryt-austenit metodą Monte Carlo
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda Monte Carlo, matlab
Zastosowanie metody pola faz do modelowania przemiany austenit – ferryt
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda pola faz, matlab

dr hab. inż. Łukasz Rauch

Opracowanie modułu funkcjonalnego systemu ManuOpti do komunikacji z oprogramowaniem Forge
Cel: opracowanie oprogramowania w technologii C#
Poziom trudności: łatwy.
Opracowanie modułu funkcjonalnego systemu ManuOpti do komunikacji z oprogramowaniem AM3
Cel: opracowanie oprogramowania w technologii C# i C++
Poziom trudności: łatwy.
Opracowanie statystycznego opisu mikrostruktur materiałów wielofazowych
Cel: implementacja oprogramowania w C++ lub C# przeznaczonego do generowania miar statystycznych na podstawie wyników analizy obrazów. Trochę prostej matematyki ze wzorami statystycznymi, trochę analizy obrazów, trochę aplikacji okienkowej.
Poziom trudności: średni.
Generowanie siatek elementów skończonych w bryłach 3D dla podejścia SSRVE
Cel: opracowanie metody generowania poprawnych siatek elementów skończonych na bryłach 3D opisanych przez powierzchnie sklejane, punkty lub voksele – stąd temat w podejściu SSRVE (statycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętościowych). Wiedza z tworzenia siatek MES, C++ lub C#, trochę matematyki.
Poziom trudności: średni.
Opracowanie kompleksowego oprogramowania do kontrolowania lotu quadcoptera UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: Integracja istniejącego oprogramowania do quadcoptera, implementacja modułów integrujących, interfejsów komunikacyjnych, wykonanie testów funkcjonalności, dokończenie budowy latającego urządzenia.
Poziom trudności: średni.
Opracowanie kompleksowego oprogramowania do obsługi segwaya UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: integracja istniejącego oprogramowania do segwaya, implementacja modułów integrujących, interfejsów komunikacyjnych, wykonanie testów funkcjonalności, dokończenie budowy urządzenia
Poziom trudności: średni.
Dynamic Load Balancing for computing and green computing UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: implementacja procedur dynamicznego równoważenia obciążenia, wykonanie porównania otrzymanych wyników, opracowanie nowego rozwiązania, wykonanie testów. Wiedza z OpenCL, C++, ew. CUDA.
Poziom trudności: trudny.
Implementacja oprogramowania do zdalnej kontroli robota przez Internet UWAGA: Z tej tematyki mogą być dwie prace
Cel: opracowanie ramienia prostego robota, wydawanie komend obsługi przez Internet z wykorzystaniem różnych narzędzi np.: LEAP motion cotroller, kontrola streamingu obrazu przez Internet, możliwość realizacji badań z wykorzystaniem dość unikatowego a ciekawego urządzenia Hololens. Wiedza: programowanie w różnych technologiach.
Poziom trudności: trudny.

dr inż. Krzysztof Regulski

Zastosowanie algorytmów heurystycznych w indukcji drzew decyzyjnych.
Słowa kluczowe: data mining, sztuczna inteligencja, drzewa decyzyjne, indukcja reguł, machine learning
Generowanie ontologii z wykorzystaniem analizy asocjacji.
Słowa kluczowe: formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, analiza asocjacji
Metody tworzenia modeli ontologicznych wykorzystujące zbiory przybliżone.
Słowa kluczowe: formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, Semantic Web, data mining, rough sets
Klasyfikacja dokumentów z zastosowaniem grafowej reprezentacji wiedzy.
Słowa kluczowe: data mining, text mining, formalizacja wiedzy, klasyfikatory
Grafowa reprezentacja modeli wieloskalowych.
Słowa kluczowe: modelowanie wieloskalowe, formalizacja wiedzy, technologie semantyczne, inżynieria wiedzy

dr inż. Gabriel Rojek

Wykrywanie anomalii inspirowane przez mechanizmy sztucznych systemów immunologicznych
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, sztuczne systemy immunologiczne
Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem łańcuchów Markowa
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, łańcuchy Markowa
Sterowanie procesem produkcji z wykorzystaniem metodologii CBR
Słowa kluczowe: Case-based reasoning
Analiza danych tekstowych w serwisach społecznościowych
Słowa kluczowe: analiza sentymentu
Identyfikacja grup w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: CPM (clique percolation method)
Identyfikacja ról w sieciach społecznych
Słowa kluczowe: miary SNA (social network analysis)
Agentowy model uczestnika łańcucha logistycznego (dostawcy/odbiorcy towarów lub usług)
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, łańcuch logistyczny

dr inż. Andrzej Opaliński

Systemy monitorowania i ekstrakcji informacji z sieci WEB
Słowa kluczowe: data mining, przeszukiwanie sieci WEB
Systemy kontroli i pomiarów oparte o programowalne platformy sprzętowe
Słowa kluczowe: systemy wbudowane, systemy pomiarowe, sterowanie
Monitorowanie i optymalizacja parametrów i komponentów sieci komputerowych
Słowa kluczowe: sieci komputerowe

dr inż. Barbara Mrzygłód

Opracowanie pomocy dydaktycznej do wspomagania nauczania na wybranym poziomie kształcenia
Słowa kluczowe: dydaktyka, aplikacje WWW
Logika rozmyta jako forma reprezentacji wiedzy w układach sterowania i regulacji
Słowa kluczowe: logika rozmyta
Omówienie zasad tworzenia systemów ekspertowych (SE) oraz przegląd istniejących rozwiązań i narzędzi
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe
Zastosowanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ) do sterowania wybranym parametrem technologicznym
Słowa kluczowe: systemy neuronowo-rozmyte

dr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Szeregowanie zadań w produkcji przy użyciu uczenia maszynowego
Słowa kluczowe: uczenie maszynowe
Zastosowanie algorytmu AQ w systemach decyzyjnych
Słowa kluczowe: algorytm AQ
System informacyjno-diagnostyczny oparty o LPR0
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe

dr inż. Zbigniew Mitura

Opracowanie witryny internetowej sklepu z wyrobami metalowymi, zrealizowane przy użyciu wybranej platformy programistycznej
Słowa kluczowe: PHP, Ruby on rails, MySQL, PostreSQL

prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin

Opracowanie modelu MES zjawisk cieplnych w procesie Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, plastyczne odkształcenie, własności reologiczne
Opracowanie modelu utraty spójności cienkich drutów w procesie produkcji metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie, teoria pękania
Opracowanie sterującego programu do technologii produkcji rur o zmiennej średnicy metodą Dieless Drawing
Słowa kluczowe: Arduino, MES, stopy Mg, plastyczne odkształcenie

dr hab. Magdalena Kopernik

Mezo model krzepnięcia krwi
a) Przegląd literatury dotyczący mikroprzepływów, krzepnięcia krwi i modelowania zjawisk występujących w krwi.
b) Opracowanie modelu mikroprzepływu dla kanału ze stenozą albo/i dla kanału o innym kształcie.
c) Implementacja równań uwzględniających koncentrację czynników odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi.
d) Przeprowadzenie symulacji dla opracowanego mezo modelu krzepnięcia krwi z uwzględnieniem różnych warunków początkowych oraz wykonanie interpretacji wyników.
e) Zredagowanie pracy.
Mikro model krzepnięcia krwi
a) Przegląd literatury dotyczący krzepnięcia krwi i budowania modeli za pomocą dynamiki molekularnej.
b) Opracowanie mikromodelu krzepnięcia krwi z wykorzystaniem metod DPG i CGMD.
c) Implementacja algorytmu MTS w celu skrócenia czasu obliczeń.
d) Wykonanie symulacji testowych.
e) Zredagowanie pracy.
System webowy i aplikacja mobilna do zarządzania przedsiębiorstwem
a) Przegląd literatury dotyczący technologii wykorzystywanych do tworzenia systemów webowych i aplikacji mobilnych.
b) Opracowanie systemu webowego do zarządzania przedsiębiorstwem i aplikacji mobilnej.
c) Testowanie opracowanego narzędzia i porównanie z istniejącymi systemami.
d) Zredagowanie pracy.
Model przepływu dla sztucznej komory wspomagania pracy serca dla dzieci
a) Przegląd literatury dotyczący testów doświadczalnych i badań modelowych wykonywanych dla sztucznych komór wspomagania pracy serca ze szczególnym uwzględnieniem komór dziecięcych.
b) Opracowanie modelu reologicznych dla krwi dziecięcej.
c) Opracowanie modelu przepływu dla komory wspomagania pracy serca dla dzieci.
d) Testowanie opracowanego modelu dla różnych warunków początkowych oraz interpretacja wyników.
e) Zredagowanie pracy
Zaawansowane narzędzie do automatycznego rozpoznawania pęknięć w materiale poddawanym testom mikromechanicznym
a) Przegląd literatury dotyczący aplikacji i algorytmów do cyfrowego przetwarzania obrazu.
b) Implementacja wybranych algorytmów i opracowanie aplikacji służącej do automatycznego rozpoznawania pęknięć w materiale na podstawie cyfrowych zdjęć SEM.
c) Testowanie opracowanej aplikacji i porównanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskiwanymi w dostępnych aplikacjach.
d) Zredagowanie pracy.

dr hab. inż. Łukasz Madej

Opracowanie modelu rozrostu ziaren podczas procesów formowania przyrostowego
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja systemu do generacji cyfrowych mikrostruktur z wykorzystaniem numerycznych metod analizy dyskretnej
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja biblioteki metod optymalizacji
Słowa kluczowe: programowanie
Opracowania modelu numerycznego zjawiska rozrostu ziaren w stopie tytanu z wykorzystaniem metody automatów komórkowych
Słowa kluczowe: programowanie
Ocena reprezentatywności modeli cyfrowej reprezentacji porowatych materiałów metalicznych
Słowa kluczowe: programowanie
Implementacja algorytmów do cyfrowej korelacji obrazu
Słowa kluczowe: programowanie

dr inż. Konrad Perzyński

Plugin do programu MES – identyfikacja modeli materiałów na bazie nanoindentacji
Słowa kluczowe: programowanie

dr hab. inż. Krzysztof Banaś

Analiza wydajności wybranymi narzędziami śledzenia wykonania kodu oraz optymalizacja w wybranych środowiskach programowania równoległego dla wybranych procedur (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych)
Zadaniem Dyplomantki(ta) jest analiza wydajności wybranych procedur (np. należących do istniejącego, rozbudowanego kodu adaptacyjnej metody elementów skończonych) za pomocą wybranego narzędzia śledzenia wykonania i profilowania programów w środowisku Linux (np. oprofile, PAPI, OMPP, IPM, Intel Vtune, Vampir, ITAC, Intel Performance Tuning Utility itp. itd.). Dokonane analizy mogą stać się podstawą optymalizacji kodu lub jego modyfikacji pod kątem zwiększenia wydajności obliczeń w wybranych środowiskach programowania i wykonania równoległego.
Zastosowanie nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego do implementacji wybranych procedur (np. stosowanych w programach metody elementów skończonych)
Celem pracy jest poznanie przez dyplomanta nowych języków, środowisk i narzędzi programowania równoległego (takich jak przykładowo Cilk Plus, TBB, OpenCL, OpenACC, Fortress, Chapel, X10, UPC, C++ AMP, PPL itp.). Jako efekt pracy, stanowiący dowód opanowania wiedzy z zakresu tematycznego pracy, dyplomant opracowuje i testuje w praktycznym zastosowaniu wybrane procedury (np. z programu adaptacyjnej metody elementów skończonych).
Modelowanie procesów za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych
Celem pracy jest przeprowadzenie symulacji wybranego przykładowego procesu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych. Zakres obejmuje przygotowanie danych w postaci plików z siatką oraz plików konfiguracyjnych, a następnie przeprowadzenie obliczeń programem adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM. W ramach pracy Dyplomant powinien także dokonać modyfikacji kodu źródłowego programu, zbudować wersję programu dla rozwiązywanego zagadnienia oraz stworzyć środowisko wykonania programu. Przeprowadzenie symulacji obejmuje wybór oraz implementację strategii adaptacji, a końcowe wyniki obliczeń są weryfikowane i ilustrowane graficznie. Elementem pracy powinna być analiza wydajności programu, w tym analiza wydajności równoległej dla użytego środowiska wykonania.

dr inż. Piotr Macioł

Wprowadzenie mechanizmów wielowątkowości do Platformy Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: C++, Boost, MPI, modelowanie numeryczne
Opracowanie modelu wieloskalowego procesu (tu wstaw interesujący proces) w oparciu o Platformę Modelowania Wieloskalowego
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, C++
Analiza statystyczna modeli wieloskalowych (matematyka, statystyka)
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, MES, statystyka
Opracowanie baz wiedzy dla sterowania adaptacyjnym modelem wieloskalowym wybranego procesu
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, modelowanie wieloskalowe
Obiektowa reprezentacja wiedzy o materiale
Słowa kluczowe: Programowanie obiektowe, inżynieria wiedzy, wiedza o materiałach, modelowanie wieloskalowe
Modelowanie wieloskalowe w oparciu o technologie agentowe
Słowa kluczowe: Modelowanie wieloskalowe, systemy wieloagentowe
Generator zadań testowych wraz z bazą danych
Słowa kluczowe: Bazy danych, Latex, aplikacje bazodanowe
Implementacja wydajnego, wbudowanego silnika wnioskującego
Słowa kluczowe: Systemy oparte o wiedzę, systemy ekspertowe, C++, inżynieria wiedzy
Mechanizm walidacji wiedzy w oparciu o ontologie OWL2
Słowa kluczowe: Ontologie, OWL2, inżynieria wiedzy, programowanie
Modelowanie procesu spawania tarciowego
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, spawanie tarciowe, CFD
Modelowanie wieloskalowe płynów
Słowa kluczowe: Modelowanie numeryczne, MES, Modelowanie wieloskalowe, CFD, programowanie

dr inż. Monika Pernach

Numeryczne modelowanie przemiany bainitycznej
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Model numeryczny wzrostu kierunkowego ferrytu Widmanstättena
Słowa kluczowe: modelowanie przemian fazowych, dyfuzja, metoda różnic skończonych, matlab
Symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych na styku koło-szyna
Słowa kluczowe: modele kontaktu dynamicznego i tarcia, Abaqus